A A+

1.SCOP

Pentru a veni in intampinarea persoanelor vizate care doresc sa adreseze o petitie legata de prelucrarea datelor cu caracter personal, OMNIASIG VIG, pune la dispozitie urmatorul document informativ in care sunt prezentate conditiile procedurale privind adresarea unei petitii admisibile.
Regulile descrise in prezentul document informativ fac parte integranta din ansamblul de masuri organizatorice intreprinse de OMNIASIG VIG pentru a raspunde cerintelor legale in vigoare care reglementeaza protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date


2.DEFINITII SI ABREVIERI 

2.1. Definitii (in ordine alfabetica)
 
Datele cu caracter personal (date) - orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata). In conformitate cu prevederile legale, astfel de date pot fi: nume si prenume, date de localizare,  adresa de domiciliu sau de resedinta, adresa de posta electronica, numar de telefon, numar de cont, imagine, voce, apartenenta sindicala etc.
Datele cu caracter personal cu functie de identificare sau de aplicabilitate generala - acele numere prin care se identifica o persoana fizica in anumite sisteme de evidenta si care au aplicabilitate generala, cum ar fi: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, numarul pasaportului, al permisului de conducere, numarul de asigurare sociala sau de sanatate.
Date genetice - datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice mostenite sau dobandite ale unei persoane fizice, care ofera informatii unice privind fiziologia sau sanatatea persoanei respective si care rezulta in special in urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana in cauza.
Date biometrice - date cu caracter personal care rezulta in urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirma identificarea unica a respectivei persoane, cum ar fi vocea, imaginile faciale sau datele dactiloscopice.
Date privind sanatatea - date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvaluie informatii despre starea de sanatate a acesteia.
Mandatarul petitionarului – persoana imputernicita de catre petitionarul mandant sa il reprezinte in relatia cu OMNIASIG VIG, obligandu-se sa actioneze in numele si pe seama mandantului.
Operator - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern.
Parte terta - o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
Persoana autorizata sa prelucreze date (persoana autorizata) – operatorul sau imputernicitul sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a imputernicitului, sunt autorizate sa prelucreze date.
Persoana imputernicita de catre operator (imputernicit) - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.
Persoana vizata - o persoana fizica identificabila care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. In cadrul OMNIASIG se pot prelucra urmatoarele categorii de date, fara a se limita la acestea:

- Clienti / potentiali clienti / asigurati / contractanti, beneficiari ai asigurarii (fosti clienti / terti pagubiti etc) - pentru datele prelucrate in scopul prestarii serviciilor de asigurare;
- Angajati si colaboratorii OMNIASIG (inclusiv persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul OMNIASIG in temeiul unui contract de leasing de personal) /membrii familiilor acestora - pentru datele prelucrate in scopuri de resurse umane si/sau gestionare a conflictelor de interese conform normelor ASF sau altor acte normative aplicabile.
- Clienti / potentiali clienti / vizitatori / angajati - pentru datele prelucrate in scopul monitorizarii / asigurarii securitatii persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice / private;
- Persoanele fizice, reprezentanti ai persoanelor juridice cu care OMNIASIG intra in contact in calitate de client sau in scopul incheierii unor viitoare parteneriate, conventii, contracte.

Petitie - cererea, reclamatia, plangerea, sesizarea sau propunerea formulata in scris (in format letric sau electronic), prin intermediul careia un petitionar isi exprima opinia cu privire la activitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal efectuata de OMNIASIG VIG si / sau de imputernicitii OMNIASIG VIG.
Petitionar – persoana vizata identificata care  considera  ca  prelucrarea  datelor  sale  cu  caracter personal, asa cum este efectuata de OMNIASIG VIG si / sau de imputernicitii OMNIASIG VIG incalca prevederile  legale  in  vigoare in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal.
Prelucrarea datelor cu caracter personal (prelucrare) - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal
  - prelucrarea de date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.
Registrul de corespondenta privind protectia datelor – registrul in format electronic organizat in OMNIASIG VIG, in care petitiile (plangeri, reclamatii, sesizari, cereri, propuneri) privind aspecte legate de prelucrarea datelor sunt inregistrare cronologic, in ordinea primirii; numerotarea incepe de la 1 la fiecare inceput de an calendaristic.
Reprezentantul petitionarului – persoana imputernicita de petitionar sa il reprezinte, sa actioneze in numele petitionarului pentru a-i apara interesele in relatia cu OMNIASIG VIG.
Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO) – persoana cheie in contextul juridic al Regulamentul (UE) 2016/679, al carui rol – la nivel de companie – este:

- monitorizarea respectarii regulamentului , a altor dispozitii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor si a politicilor operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator  in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal,
- propunerea de alocare de responsabilitati si realizarea actiunilor de sensibilizare si de formare a personalului implicat in operatiunile de prelucrare, precum si auditurile aferente.


2.2. Abrevieri (in ordine alfabetica)

ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
CNP – cod numeric personal
CUI – cod unic de identificare fiscala
DPO – responsabil cu protectia datelor cu caracter personal
GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
OMNIASIG VIG  - OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA


3.DESCRIEREA REGULILOR

3.1.Adresarea petitiilor

Petitiile pot fi adresate de orice persoana vizata identificata care  considera  ca:

• prelucrarea  datelor  sale  cu  caracter personal, asa cum este efectuata de OMNIASIG VIG si / sau de imputernicitii OMNIASIG VIG, incalca prevederile  legale  in  vigoare in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;
• doreste sa solicite / sa sesizeze alte aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.
Petitiile adresate OMNIASIG VIG trebuie formulate in scris, cu respectarea reglementarilor legale in domeniu.

Caile de adresare a petitiilor sunt urmatoarele: 

1) Electronic:
i. prin intermediul site-ului societatii www.omniasig.ro – sectiunea “Protectia datelor”  https://www.omniasig.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal.html;
ii. prin e-mail la adresa dpo@omniasig.ro; 

2) In format letric (pe suport de hartie):
iii. prin intermediul serviciilor postale si / sau de curierat; 
iv. la sediul societatii: sediul central, sediile sucursalelor, a agentiilor, punctelor de lucru OMNIASIG VIG.

Detalii privind sediile OMNIASIG VIG sunt disponibile pe site-ul OMNIASIG VIG si pot fi accesate la link-ul urmator: https://www.omniasig.ro/Retea.html 
In cazul plangerilor primite pe alte cai decat cele mentionate mai sus, in prezentul paragraf, acestea vor fi considerate ca fiind admisibile numai daca intrunesc criteriile prevazute in prezentul document informativ.  

Pe langa formularul on-line disponibil pe site-ul societatii, OMNIASIG VIG pune la dispozitie un formular de petitie care poate fi descarcat si salvat de pe site-ul www.omniasig.ro , urmand calea : https://www.omniasig.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal.html .


PRECIZARE 1: NU se inregistreaza petitii primite verbal prin telefon sau in discutii fata in fata. 

3.2. Modalitati de adresare a petitiilor

Modalitatile de adresare a petitiile sunt urmatoarele:
1) personal de catre petitionarul – persoana vizata;
2) prin reprezentantul persoanei vizate, cu anexarea imputernicirii emise in conditiile legii de un avocat  sau  a procurii notariale, dupa  caz;
3) prin mandatarul  persoanei  vizate  care  este  sot  sau  ruda pana  la  gradul  al  doilea  inclusiv; in  cazul  sotilor  sau  rudelor  pana  la  gradul  al  doilea  inclusiv,  se anexeaza o declaratie pe  proprie raspundere semnata de  petitionar, iar in cazul altor persoane, se anexeaza procura  notariala.


3.3. Conditii de admisibilitate a petitiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 

In cazul in care petitia este depusa prin intermediul unui organism, a unei organizatii, a unei asociatii sau fundatii fara scop patrimonial, acestea trebuie sa dovedeasca faptul ca:
• au fost constituite legal, cu un statut ce prevede obiective de interes public si 
• sunt active in domeniul protectiei drepturilor si libertatilor persoanelor vizate in ceea ce priveste protectia datelor lor cu caracter personal. In acest caz, la petitie se anexeaza inclusiv imputernicirea avocatiala sau procura notariala de reprezentare, dupa caz, din care sa rezulte limitele mandatului acordat de persoana vizata, statutul organismului / organizatiei / asociatiei / fundatiei, precum si  dovezi privind activitatea acestora in domeniul protectiei drepturilor si libertatilor persoanelor vizate in ceea ce priveste protectia datelor lor cu caracter personal.

Conditiile generale ca o petitie sa poata fi considerata ca fiind admisibila sunt urmatoarele:

1) Furnizarea datelor de identificare a petitionarului:  numele, prenumele, adresa postala de domiciliu sau de resedinta (tara, localitatea, judetul, sectorul, strada, numarul, blocul, scara, apartamentul). 
2) Adresa de e-mail, in cazul in care petitia este depusa electronic, precum si in cazul in care raspunsul la petitie este solicitat prin e-mail.
3) Furnizarea datelor reprezentantului: nume si prenume / denumire, adresa  de domiciliu / adresa de resedinta / sediu / adresa de corespondenta (daca este diferita de adresa  de domiciliu / adresa de resedinta / sediu), adresa de posta electronica, numar de telefon, numar de inregistrare in registrul asociatiilor si fundatiilor, daca este cazul.
4) Semnatura olografa pentru petitiile adresate in format letric.
5) Anexarea imputernicirii emise in conditiile legii de un avocat sau a procurii notariale dupa caz, in cazul petitiilor adresate prin reprezentant / mandatar.
6) Anexarea declaratiei pe proprie raspundere cu semnatura olografa a petitionarului, in cazul in care reprezentantul petitionarului este sot sau ruda pana la gradul al doilea inclusiv.
In cazul petitiilor adresate electronic, este obligatorie transmiterea in format letric (pe suport de hartie) direct / prin curier / posta a declaratiei cu semnatura olografa.

PRECIZARE 2: 
In cazul in care petitionarul opteaza pentru adresarea petitiei prin reprezentant (sot sau ruda pana la gradul al doilea) pe baza de declaratie pe proprie raspundere, nu mai este necesara imputernicirea emisa de avocat sau procura notariala.

7) Confirmarea corectitudinii datelor transmise electronic, in cazul in care, pentru petitiile trimise electronic, aceasta este solicitata de OMNIASIG VIG.
8) Confirmarea corectitudinii datelor transmise in format letric, in cazul in care, pentru petitiile adresate prin reprezentant pe baza de declaratie pe proprie raspundere, aceasta este solicitata de OMNIASIG VIG.
9) Precizarea detaliata a obiectului petitiei.
10) In cazul petitiilor care au ca obiect incalcarea dreptului la viata intima, familiala si privata in domeniul comunicatiilor electronice si comertului electronic, in afara datelor prevazute mai sus (la prezentul paragraf), este obligatorie mentionarea numarului / numerelor de telefon sau fax, a adresei / adreselor de posta electronica ori a adresei / adreselor de IP care au legatura cu obiectul petitiei, dupa caz.
11) In cazul petitiilor care au ca obiect incalcarea dreptului la viata intima, familiala si privata prin transmiterea de comunicari comerciale nesolicitate, prin servicii de comunicatii electronice destinate asiguratilor / clientilor / partenerilor OMNIASIG VIG, este obligatorie anexarea mesajelor originale primite de petitionar printr-o metoda care sa permita identificarea expeditorului respectivei comunicari, mesaje care trebuie conservate, pe cat posibil, in sistemul electronic utilizat de petitionar.
12) In cazul in care obiectul petitiei este legat de activitatea de prelucrare a datelor efectuata de un imputernicit al OMNIASIG VIG, pentru datele petitionarului prelucrate in numele operatorului, este obligatoriu ca petitia sa contina datele de identificare ale imputernicitului reclamat, precum: numele si prenumele / denumirea, adresa /sediul, sau cel putin a informatiilor disponibile detinute de petitionar, in vederea identificarii acestuia.

3.4. Inregistrarea petitiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Petitiile se inregistreaza in registrul de corespondenta privind protectia datelor, primind numar si data.

In cazul in care un petitionar adreseaza mai multe petitii, sesizand acelasi aspect / aceeasi speta sau aspecte / spete strans legate intre ele (a caror solutionare este in dependenta), acestea se vor conexa la numarul de inregistrare al petitiei initiale, petitionarul urmand sa primeasca, din partea OMNIASIG VIG, un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite. 

In cazul in care OMNIASIG VIG primeste pe mai multe cai petitii ale aceluiasi petitionar (de exemplu: ANSPDCP, reprezentant, mandatar, direct, etc), prin care sesiseaza aceleasi aspecte / spete si / sau cu continut asemanator dar cu referire la aceleasi aspecte / spete , acestea se vor conexa la numarul de inregistrare al petitiei initiale, urmand ca fiecare adresant sa primeasca raspuns distinct, elaborat in functie de intrunirea conditiilor de admisibilitate a petitiei si in acord cu calitatea pe care o are adresantul petitiei.

3.5. Clasarea petitiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 

In cazul in care se dovedeste ca o petitie nu intruneste conditiile pentru a mai fi cercetata, se claseaza conform regulilor prezentate in prezentul paragraf, mentionandu-se status-ul corespunzator in coloana “status” din registrul de corespondenta privind protectia datelor.

1) Status “inchisa”

Acest status poate fi alocat petitiilor gresit indreptate catre DPO OMNIASIG VIG intrucat rezolvarea aspectelor / spetelor prezentate in petitie NU au legatura cu activitatea OMNIASIG VIG.

Pentru aceste petitii se trimite un raspuns expeditorului in sensul celor mentionate la alineatul precedent.

2) Status “inadmisibila”

Petitiile care intra in aceasta categorie sunt urmatoarele:

i. petitiile anonime; 
ii. petitiile in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului si nu exista nicio informatie pe baza caruia petionarul sa poata fi contactat direct si / sau prin reprezentant / mandatar.
iii. petitiile pentru care nu sunt intrunite celelalte conditii de admisibilitate, asa cum sunt ele descrise in prezentul document informativ, desi au fost efectuate diligentele necesare pentru obtinerea elementelor lipsa / incomplete, acolo unde a fost posibil.  

In cazul petitiilor clasate cu status “inadmisibila” petitionarii sunt informati in scris cu privire la necesitatea respectarii conditiilor de admitere a petitiei.

Exceptia o constituie, petitiile in cazul carora NU este posibila formularea si transmiterea unui raspuns in scris, catre petitionar, respectiv, in cazul petitiilor mentionate la acest paragraf, punctul 2, subpunctele i - ii.
 
3) Status “reiterare”

In cazul in care dupa ce se trimite raspunsul la o petitie, se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar,  cu acelasi continut si / sau cu continut asemanator dar cu referire la aceleasi aspecte / spete, aceasta se conexeaza tot la numarul initial si se claseaza, la numarul initial facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns petitionarului.

In cazul petitiilor clasate cu status “reiterare” petitionarii sunt informati in scris cu privire la urmatoarele:

i. faptul ca petitia reprezinta o reiterare a petitiei initiale; se precizeaza numarul si data petitiei initiale si – daca este cazul - cele ale petitiilor conexe primite de la acelasi expeditor (fara sa se faca referire la petitiile conexe primite de la alti expeditori);
ii. rezultatul actiunilor efectuate in urma inregistrarii petitiei initiale;
iii. faptul ca la orice alta reiterare in care se va prezenta acelasi aspect / aceeasi speta sau aspecte / spete in stransa legatura cu cele din petitia initiala vor fi clasate de catre OMNIASIG VIG, fara comunicarea unui alt raspuns. 

3.6. Categorii de petitii legate de prelucrarea datelor cu caracter special

Categoriile de petitii care pot fi adresate de persoanele vizate in calitate de petitionar (direct sau prin reprezentant / mandatar) sunt urmatoarele: 

1) Solicitare exercitare drepturi este petitia prin care persoana vizata cere punerea in executare a unuia sau mai multor drepturi, asa cum sunt ele definite de GDPR si toata legislatia in vigoare in domeniul protectiei datelor.  

2) Plangere / reclamatie este petitia prin care persoana vizata face incunostintare despre nemultumirea sa cu privire la activitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal efectuata de OMNIASIG VIG.

3) Propunere / sesizare este petitia prin care petitionarul prezinta OMNIASIG VIG idei,  sugestii,  recomandari / ne incunostinteaza cu privire la o situatie / la o stare de fapt in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, fara sa existe o afectare a vreunor date la momentul adresarii petitiei. 

3.7. Solutionarea petitiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter special 

DPO actioneaza ca punct de contact in raporturile dintre persoanele vizate si OMNIASIG VIG, ale carui date de contact sunt publicate pe site-ul www.omniasig.ro . 

In cazul in care este necesar si posibil, se solicita petitionarului informatiile care lipsesc / sunt incomplete, informatii fara de care petitia nu poate fi considerata admisibila (conform regulilor descrise in prezentul document informativ).
 
Pentru furnizarea tuturor informatiilor solicitate de reprezentantul OMNIASIG VIG pune la dispozitia petitionarului / reprezentantului / mandatarului petitionarului formularul de petitie  care poate fi descarcat si salvat de pe site-ul www.omniasig.ro , urmand calea : https://www.omniasig.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal.html .

In cazul in care este necesar, se solicita petitionarului confirmarea totala sau partiala a informatiilor comunicate prin petitii (atat pentru cele adresate electronic, cat si pentru cele adresate letric) in toate cazurile in care: 

i. se identifica o inadvertenta intre informatiile comunicate prin petitie si informatiile detinute deja de OMNIASIG VIG (exemplu: petitionarul declara, in petitie,  o alta adresa de e-mail fata de cea comunicata la incheierea contractului de asigurare; numele de familie este diferit, desi CNP-ul este identic);
ii. informatiile primite nu sunt lizibile (exemplu documente anexate in copie);
iii. informatiile nu sunt complete;
iv. orice alta situatie in care nesolicitarea confirmarii poate sa conduca la situatia in care petitionarul sa fie afectat. 
 
Se elaboreaza raspunsul la petitie, catre:

i. ANSPDCP  - in cazul in care petitia a fost primita de la ANSPDCP;
ii. petitionar - in urmatoarele cazuri:
- petitia a fost primita de la petitionar (persoana vizata);
- petitia a fost primita de la ANSPDCP, dar exista o solicitare expres mentionata de ANSPDCP in acest sens;
- petitia a fost primita de la un reprezentant / mandatar, dar exista o solicitare expres mentionata in documentatia depusa de reprezentantul / mandatarul petitionarului in acest sens;
iii. reprezentant / mandatar - in cazul in care petitia a fost primita de la petitionar, dar exista o solicitare expres mentionata in documentatia depusa de reprezentantul / mandatarul petitionarului in acest sens.

Se transmite raspunsul la petitie , dupa cum urmeaza:

iv. prin e-mail ca mesaj in corpul e-mail-ului: in cazul in care compania detine informatii privind o adresa de e-mail corecta si valida a persoanei vizate si in cazul in care nu exista o alta precizare din partea petitionarului / reprezentantului / mandatarului petitionarului si / sau din partea ANSPDCP cu privire la modalitatea de transmitere a raspunsului;
v. prin e-mail ca ca document inserat in attach la e-mail: in cazul in care compania detine informatii privind o adresa de e-mail corecta si valida a persoanei vizate si in cazul in care exista o astfel de precizare comunicata din partea petitionarului / reprezentantului / mandatarului petitionarului si / sau din partea ANSPDCP cu privire la modalitatea de transmitere a raspunsului;
vi. fax;
vii. prin curier / posta, cu confirmare de primire: in cazul in care compania nu detine informatii privind o adresa de e-mail corecta si valida a petitionarului si petitionarul / reprezentantul / mandatarul petitionarului si / sau ANSPDCP solicita in mod expres aceasta modalitate de comunicare a raspunsului.

3.8. Termen de raspuns la petitii


Conform reglementarilor legale in vigoare in domeniul petitiilor, termenul de raspuns la astfel de documente este de maxim 30 de zile calendaristice de la data primirii petitiei. 
Data primirii petitiei este data intrarii documentului in OMNIASIG VIG, indiferent daca petitia este depusa:

in format electronic sau in format letric (pe suport de hartie);
in zi lucratoare sau nelucratoare.

In cazul petitiilor pentru care este necesara solicitarea de informatii – informatii fara de care petitiile nu pot fi considerate ca fiind admisibile, neputand fi instrumentate – un nou termen de 30 de zile curge de la data la care informatiile solicitate sunt complete. 

In cazul unei petitii formulate in temeiul articolelor 15 – 22 din GDPR, respectiv exercitarea de drepturi, cand – datorita complexitatii actiunilor ce trebuie intreprinse - solutionarea cerintelor exprimate in petitie necesita mai mult de o luna, petitionarul este informat, in scris, in termen de 30 de zile de la data primirii petitiei, cu privire la posibilitatea de prelungire a termenului de comunicare a raspunsului la petitie, prezentand si motivele intarzierii.


Perioada de prelungire trebuie sa se incadreze in maxim trei luni de la data:
• primirii petitiei  in cazul petitiilor care pot fi considerate admisibile fara sa fie necesar sa se solicite petitionarului transmiterea de informatii suplimentare;
• primirii ultimei informatii solicitate petitionarului - in cazul petitiilor care nu pot fi considerate ca admisibile fara primirea unor informatii suplimentare de la petitionar, astfel incat datele sa fie complete.

4. DISPOZITII FINALE

Prezentele instructiuni pot fi modificate in cazul in care se modifica prevederile legale in vigoare aplicabile in domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal si in domeniul solutionarii petitiilor.