TERMENI ȘI CONDIȚII de utilizare a aplicației mobile OMNIASIG

Prezentul document, denumit „TERMENI ȘI CONDIȚII”, stabilește regulile de prestare a serviciilor furnizate pe cale electronică de către societatea OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. și regulile cu privire la încheierea contractelor de asigurare, prin intermediul aplicației mobile OMNIASIG.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare a aplicației OMNIASIG de vânzare asigurări. Continuarea utilizării aplicației, reprezintă acordul dumneavoastră asupra acestor Termeni și condiții.

Accesarea serviciilor prezentate în “Termeni și Condiții” corespunde cu acceptarea clauzelor din prezentul document „TERMENI ȘI CONDIȚII”, care împreună cu condițiile de asigurare reprezintă parte integrantă a contractului de asigurare încheiat prin intermediul aplicației.

Documentul „TERMENI ȘI CONDIȚII” are următorul cuprins: 

1 Identitatea prestatorului de servicii prin intermediul aplicației 

2 Definiții 

3 Modalitatea de prestare a serviciilor pe cale electronică 

3.1 Tipurile de servicii prestate 

3.2 Folosirea aplicației și protejarea informațiilor transmise

4 Reguli privind încheierea contractelor de asigurare 

4.1 Activități legate de încheierea contractului 

4.2 Costuri legate de încheierea contractului 

4.3 Modalități de plată 

 1. Identitatea procesatorului de plăți
 2. Condiții cu privire la plata online

4.4 Confirmarea privind încheierea contractului

5 Renunțarea utilizatorului la contractul de asigurare 

6 Sesizări, Petiții / Reclamații 

6.1 Sesizări referitoare la funcționarea aplicației

6.2 Petiții/reclamații referitoare la activitatea Omniasig (produsele/serviciile/personalul companiei)

6.3 Reclamații cu privire la plata online

7 Limba 

8 Protecția datelor cu caracter personal 

9 Dreptul de autor 

10 Modificări ale documentului “TERMENI ȘI CONDIȚII”

11 DISPOZIȚII FINALE

 

1. Identitatea prestatorului de servicii prin intermediul aplicației

Serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul aplicației OMNIASIG sunt prestate de societatea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. denumită în continuare „OMNIASIG” sau “Prestatorul de servicii”, societate de asigurare autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) să desfășoare activitatea de asigurare în România și înregistrată în Registrul Asigurătorilor sub numărul RA – 047/10.04.2003 .

Datele de identificare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.: 

Forma de organizare: societate administrată în sistem dualist

Sediul social: Aleea Alexandru, nr. 51 sector 1, București; 

Capitalul social: 506.352.385 lei 

Codul Unic de Înregistrare (CUI): 14360018

Numărul De Ordine în Registrul Comerțului: J40/10454/2001

Cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756

Date de contact: office@omniasig.ro

 

2. Definiții 

Prin definițiile folosite în “Termeni și Condiții” trebuie înțeles: 

autentificarea/logarea – identificarea de către aplicația mobilă OMNIASIG a Utilizatorului, care se va loga cu condiția scrierii de către utilizator a numelui/denumirii utilizatorului (login-ul) și a parolei; 

asiguratul –  persoana fizică sau juridică, parte în contractul de asigurare, care, în temeiul acestui contract, îsi asumă obligația să plătească o sumă de bani numită primă, asigurătorului, fiind îndreptățită ca la producerea unui risc, numit risc asigurat, sa primească de la acesta despăgubirea sau suma asigurată, numită indemnizație, în limitele și în termenele convenite.

asigurătorul – Societatea de asigurări OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. („OMNIASIG”) cu sediul în Aleea Alexandru, nr. 51 sector 1, București persoană juridică română autorizată în condițiile legii să desfășoare activități de asigurare; 

aplicația mobilă –  aplicație software concepută pentru a rula pe un dispozitiv mobil, cum ar fi un telefon sau o tabletă, destinată încheierii contractelor de asigurare , fără prezența fizică a părților (Utilizator-Prestator); 

calculul - calcularea valorii ofertelor de asigurare în baza datelor puse la dispoziție de către Utilizator; 

contractantul – persoana fizică/ juridică care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană și se obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare;

contractul de asigurare – prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizație, după caz, asiguratului, beneficiarului asigurării sau terțului păgubit; 

condițiile generale de asigurare („CGA”) – regulile directoare emise de asigurător, ce reprezintă parte integrantă a contractului de asigurare și reglementează încheierea și realizarea individuală a contractelor de asigurare, drepturile și obligațiile părților contractului de asigurare și de asemenea modalitatea de achitare a serviciilor de către asigurător; 

consumatorul – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale (de ex. persoana care depune declarația de voință prin aplicație sau cea care încheie contractul de asigurare); 

denumirea utilizatorului (login) - un identificator atribuit Utilizatorului în cadrul aplicației mobile OMNIASIG, acesta este un număr unic (un șir de caractere numerice) atribuit de sistem și trimis pe adresa de e-mail dată de Utilizator, unde Utilizatorul declară că adresa poștei electronice dată de acesta nu încalcă drepturile unei terțe persoane, și orice eventual litigiu fundamentat pe această bază vor fi soluționate fără participarea OMNIASIG; 

DNT: Formular de analiză a cerințelor și necesităților clienților;

date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"), precum utilizatorul aplicației.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare  cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare - înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism, care singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

înregistrare/creare cont - acțiunea realizată de utilizator, în cadrul căreia, pe baza unui set de informații introduse de utilizator (nume, prenume, copie CI, fotografie, email, telefon, adresă), va crea un cont în aplicația OMNIASIG și îi va permite achiziția online de asigurări de la OMNIASIG, precum și acces la informații privind ofertele și polițele de asigurare, prin intermediul aplicației mobile;

oferta – documentul emis de OMNIASIG, în baza informațiilor necesare încheierii unui contract de asigurare, furnizate de utilizator și salvate în contul acestuia, care conține date de identificare ale bunului asigurat, sumele asigurate, franșize (dacă este cazul), perioada de asigurare, contravaloarea primei de asigurare (prețul contractului de asigurare) pentru tipul de asigurare ales , solicitate de utilizator, condițiile de asigurare aferente produsului și documentul de informare privind produsul de asigurare (PID). 

Ofertele salvate pot fi accesate ulterior în aplicația mobilă OMNIASIG în contul de utilizator. Ofertele sunt valabile 30 de zile de la data emiterii ofertei. O ofertă poate fi transformată în poliță o singură dată. Odată acceptată de utilizator, se emite contract/ poliță de asigurare, iar aceasta nu va mai exista în lista de oferte din contul utilizatorului;

PID - documentul de informare privind produsul de asigurare, al cărui format standard este stabilit prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1469 al Comisiei din 11 august 2017 care conține informații precontractuale referitoare la riscurile asigurate, excluderi, restricții de acoperire a riscului, obligațiile asiguratului/contractantului, modalitatea de plată, perioada de asigurare și modalitatea de încetare a contractului;

parola – un șir de caractere pentru identificarea utilizatorului, stabilit de utilizator în scopul obținerii accesului autorizat la serviciile de pe pagină; 

sistem teleinformatic – dispozitivele informatice și de programare care colaborează între ele, asigurând procesarea și păstrarea precum și trimiterea și preluarea datelor prin rețeaua de telecomunicații cu ajutorul corespunzător pentru tipul respectiv al rețelei dispozitivului final;

utilizatorul – persoana fizică/juridică care are capacitatea deplină pentru a încheia acte juridice și care folosește aplicația mobilă;

 

3. Modalitatea de prestare a serviciilor pe cale electronică

 

3.1 Tipurile de servicii prestate 

În cadrul acestei aplicații mobile, OMNIASIG oferă:

 • Informații despre contracte de asigurare 
 • Încheiere/ emitere contracte de asigurare

 

3.2 Utilizarea aplicației și protejarea informațiilor transmise 

Aplicația mobilă OMNIASIG poate fi folosită doar de persoanele care au împlinit 18 ani având capacitatea de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligațiile, încheind acte juridice.

Pentru accesarea serviciilor disponibile în cadrul aplicației OMNIASIG, Utilizatorul își va crea un cont prin accesarea opțiunii “creare cont utilizator”, iar în cazul în care Utilizatorul are deja un cont creat va accesa opțiunea “Autentificare”.

Crearea unui cont în cadrul aplicației presupune transmiterea unui set de informații și documente.

Aplicația mobilă OMNIASIG este protejată cu ajutorul conectării cifrate folosind protocolul https. Transferul datelor personale precum și procesul de autorizare, dacă sunt utilizate, are loc cu ajutorul protocolului de securitate SSL – 128 biti. OMNIASIG depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor trimise. 

Crearea unui cont de utilizator se face parcurgând următoarele etape:

 1. Înregistrarea utilizatorului: 
 • Se solicită numărul de telefon, iar pe acel număr de telefon este transmis un SMS cu codul de verificare. 
 • Se prezintă documentul notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, iar utilizatorul confirmă luarea la cunoștință de conținutul acestui document.
 • Se parcurge etapa de exprimare a consimțămintelor, acolo unde cazul: exprimarea consimțământului privind utilizarea datelor biometrice, respectiv a imaginii faciale strict în vederea validării identității pentru crearea contului în aplicația mobilă OMNIASIG; exprimarea consimțământului pentru prelucrarea datelor în scop de marketing.
 • Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la termenii și condițiile de utilizare a aplicației. 
 • Se crează un cod unic de acces, se confirmă și acesta va deveni codul pe baza căruia se face conectarea. 
 • Utilizatorul poate opta pentru conectarea pe bază de face ID. 
 • Se introduc datele utilizatorului (nume, prenume, CNP și adresă de email). După introducerea acestor date, contul a fost creat. 
 • Pentru activarea contului se va face verificarea adresei de email și verificarea identității (în acord cu prevederile legale în vigoare care reglementează obligativitatea de cunoaștere a clientului, inclusiv cu prevederile privind prevenirea și combaterea spălării banilor). 
 • La adresa de email se va transmite un mesaj care va valida adresa de email. 
 • Validarea identității utilizatorului pentru crearea contului în aplicația mobilă OMNIASIG, se poate efectua doar pe baza imaginii faciale (face ID), în cazul în care (la pasul anterior) utilizatorul și-a exprimat consimțământul în acest sens.
 • Se verifică identitatea prin transmiterea unei fotografii a cărții de identitate și a unei fotografii faciale selfie. 
 • În cel mai scurt timp, se va face verificarea fotografiilor din cartea de identitate și din selfie și se va transmite o notificare pe adresa de email.
 • Exprimarea opțiunilor de marketing în ecranul Setări.
 1. Autentificare utilizator: după înregistrarea contului și validarea acestuia, autentificarea se va face pe baza alegerii utilizatorului, pe bază de cod de acces (stabilit în procesul de înregistrare și cunoscut de utilizator) sau pe bază de FaceID (se stabilește în procesul de înregistrare). Funcția Face ID îți permite să deblochezi securizat un dispozitiv și permite utilizarea aplicației și de către utilizatorii cu dizabilități fizice;
 2. Editare informații: este un modul, valabil după autentificare, care dă acces la informațiile personale, la adăugarea de noi informații, modificarea sau ștergerea acestora. 

Aplicația se adresează unei singure persoane, care se va autentifica printr-un număr de telefon și un CNP, conform etapelor menționate mai sus.  

Parola (codul unic de acces obținut conform regulilor prezentate mai sus la punctul a) trebuie păstrată într-un loc sigur sau memorată. OMNIASIG nu poate fi ținută răspunzătoare pentru eventualele daune provocate de punerea la dispoziție de către Utilizator a parolei și a numelui de utilizator persoanelor neautorizate. 

Utilizatorul are posibilitatea de a încheia în orice moment utilizarea serviciilor prestate pe cale electronică. În plus, utilizatorul are posibilitatea de a salva oferta, în orice moment, chiar dacă nu este completă, prin opțiunea „Salvează”. Pentru a crea un nou cont, utilizatorul trebuie să specifice: prenumele, numele, data nașterii, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, denumirea utilizatorului și parola. După re-logarea la aplicație și alegerea opțiunii „Profil”, Utilizatorul are acces la datele salvate anterior. 

După înregistrare și autentificare, utilizatorul va avea acces la secțiunea „Profil”, de unde va putea face modificări în secțiunea „Datele mele” și în secțiunea „Locuințele mele”. În aceste două secțiuni, se pot adăuga sau modifica datele personale. După confirmarea identității, utilizatorul nu își mai poate modifica CNP, numele și prenumele sau adresa de domiciliu. 

 

4. Reguli privind încheierea contractelor de asigurare 

 

4.1 Activități legate de încheierea contractului 

Contractul de asigurare este încheiat prin intermediul aplicației, în baza:

 • formularului de analiză a cerințelor și necesităților clienților (DNT);
 • validării condițiilor de excludere;
 • parcurgerii documentului de informare (PID);
 • completării adresei și a datelor necesare pentru emiterea unei oferte, inclusiv solicitarea de cesiune a poliței (dacă este cazul);
 • introducerii perioadei de valabilitate, a planului de asistență tehnică a modalității de plată (integral sau în rate) și a monedei pentru plata primei (Lei sau Eur);
 • validării datelor;
 • ofertei de asigurare;
 • condițiilor de asigurare;
 • plății contractului.

Utilizatorul, după citirea documentului “Termeni și Condiții”, în urma efectuării testului de nevoi și cerințe (“DNT)” și optarea pentru un produs de asigurare, ia la cunoștință de condițiile de asigurare (CG) specifice produsului pentru care a optat și care vor fi afișate în cadrul aplicației OMNIASIG.

Utilizatorul are obligația de a citi cu atenție și în totalitate cuprinsul CGA înainte de a completa cererea. 

În cadrul cererii de oferta, este necesar ca utilizatorul să parcurgă următoarele etape:

1) Întocmirea și înțelegerea formularului de analiză a cerințelor și necesităților clienților (DNT);

2) Acceptarea condițiilor de excludere;

3) Parcurgerea documentului de informare (PID);

4) Verificarea datelor;

5) Acceptarea ofertei de asigurare și a condițiilor legale (vârstă, înțelegerea DNT, corectitudinea informațiilor furnizate);

6) Înțelegerea și acceptarea condițiilor de asigurare (CGA).

Utilizatorul își poate exprima acordul pentru procesarea datelor personale în scop de marketing. Consimțământul exprimat în acest scop nu condiționează încheierea contractului de asigurare și poate fi retras oricând pe parcursul derulării contractului.  

Sistemul informatic OMNIASIG analizează cererea de ofertă a Utilizatorului și pregătește automat oferta de asigurare ce include date despre contractul de asigurare precum și informații privind valoarea și modalitatea de plată a primei de asigurare. 

OMNIASIG păstrează în contul personal al utilizatorului, creat în aplicația mobilă OMNIASIG, polițele și ofertele salvate. 

Încheierea contractului de asigurare are loc în data intrării în contul bancar indicat a primei de asigurare sau a primei rate, ori în momentul confirmării plății (pentru plata online).

Prin intermediul aplicației mobile, se pot emite următoarele polițe de asigurare:

a) PAD: utilizatorul selectează emiterea unei polițe PAD. 

Etapele parcurse pentru emiterea unei polițe obligatorii PAD, în aplicația mobilă sunt:

 • formularul de analiză a cerințelor și necesităților clienților (DNT);
 • acord DNT;
 • acceptare emitere ofertă și poliță PAD;
 • parcurgere document de informare (PID);
 • prezentare Condiții de excludere;
 • selectarea locuinței (în cazul în care datele sunt salvate în Profil) sau introducere date;
 • completare date locuință (daca este cazul);
 • verificare date în Portal PAID;
 • selectare ipotecă (dacă este cazul);
 • selectare dată (dată prestabilită în cazul în care nu există poliță);
 • verificarea prețului oferit și a datelor locuinței;
 • ofertare (este transmisă pe adresa de email înregistrată în aplicație);
 • plata electronică a ofertei în procesatorul de plăți;
 • emiterea poliței (este transmisă pe adresa de email înregistrată în aplicație).

Polița PAD emisă se afișează în secțiunea “Asigurările mele” și este valabilă pentru acces oricând.

b) Garant Amplus: utilizatorul selectează emiterea unei polițe Garant Amplus.

 După testul DNT, prin care stabilim justețea emiterii unei oferte, în funcție de îndeplinirea condițiilor de excludere (an construcție, suma asigurată, materiale de construcție, expunere la risc și utilizare construcție), se afișează PID, se preiau din contul utilizatorului datele persoanei asigurate și adresa bunului asigurat, se solicită date legate de cesiune poliță, datele legate de valabilitate, se alege modalitatea de plată (integral sau în rate) și moneda plății, se alege un tip de asistență tehnică, se afișează prima de asigurare, se afișează oferta, se face plata prin operatorul de plăți și se afișează polița în format pdf, în aplicație. Polița de asigurare va fi însoțită de nota de informare. Polița Garant Amplus emisă se afișează în secțiunea “Asigurările mele” și este valabilă pentru acces oricând.

c) PAD și Garant Amplus: utilizatorul selectează emiterea celor două polițe, PAD și Garant Amplus. 

După testul DNT, prin care stabilim justețea emiterii unei oferte, în funcție de îndeplinirea condițiilor de excludere (an construcție, materiale construcție și utilizare construcție), se afișează PID, se preiau din contul utilizatorului datele persoanei asigurate și adresa bunului asigurat, se introduc date legate de anexe, se solicită date legate de cesiune poliță, datele legate de valabilitate, se alege un tip de asistență tehnică, se afișează prima de asigurare, separat pentru polița PAD și pentru polița Garant Amplus, se afișează oferta PAD, se afișează oferta Garant Amplus, se face plata prin operatorul de plăți și se afișează polițele în format pdf, în aplicație. Polița de asigurare va fi însoțită de nota de informare. Polițele PAD și Garant Amplus emise, se afișează în secțiunea “Asigurările mele” și sunt valabile pentru acces oricând. 

 

4.2 Costuri legate de încheierea contractului 

Utilizatorul nu va suporta costuri suplimentare legate de încheierea contractului de asigurare, în afară de prima de asigurare. Costurile cu folosirea aplicației, mentenanța acesteia și expedierea poliței de asigurare nu sunt în sarcina utilizatorului. 

 

4.3 Modalitatea de plată 

Pentru plata contractului de asigurare, utilizatorul va folosi serviciul oferit de Global Payment, partener al grupului bancar BCR. Serviciul este integrat în aplicație și se va regăsi în etapele de emitere a poliței. 

1. Identitatea procesatorului de plăți

Procesatorul de plăți, partener al Omniasig este Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București, având sediul social în strada Bd. Decebal, nr. 25-29, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12501/2015 și având codul unic de înregistrare (CUI) 35120417. Global Payments s.r.o. este autorizată de către Banca Națională a Cehiei conform prevederilor Actului nr. 284/2009 Coll., Actul privind serviciile de plată, astfel cum a fost modificat, pentru a presta servicii de plată și este supravegheată de Banca Națională a Cehiei.  

Date de contact: salessupport@globalpayments.ro

2. Condițiile cu privire la plata online

Prin intermediul acestei aplicații puteți plăti primele de asigurare utilizând un card bancar (de debit sau de credit) emis sub sigla Visa sau MasterCard. 

Plata cu cardul a primelor de asigurare se realizează prin intermediul soluției de plată online oferită de procesatorul de plăți GlobalPayments.  

Pentru a realiza cu succes o plată, trebuie să completați următoarele date obligatorii: 

 • Numărul de card
 • Valabilitatea cardului (data expirării)
 • Codul CVV format din 3 cifre (care se află pe spatele cardului)

Omniasig nu percepe comision pentru efectuarea de plăți online.

 

Plata în numele și pentru asigurat 

În situația în care NU sunteți titularul poliței de asigurare și doriți să efectuați o plată în contul unui asigurat Omniasig utilizând datele menționate mai sus, prin acceptarea acestor termeni și condiții, declarați că ați obținut toate aprobările și împuternicirile necesare efectuării plății în numele și pe seama asiguratului Omniasig, că ați intrat în posesia datelor  în mod legal, după caz, și că doriți să realizați o plată pentru o poliță Omniasig, în conformitate cu prevederile art. 1472 Cod civil, conform cărora „Plata poate să fie făcută de orice persoană, chiar dacă este un terţ în raport cu acea obligaţie.”

În cazul în care contul asociat cardului este în altă monedă decât cea în care este exprimată suma de plată, conversia în moneda sumei de plată se va efectua la cursul băncii emitente a cardului si diferențele de curs vor fi suportate de utilizator.

După introducerea și validarea datelor privind polița, suma de plată și moneda în care se va efectua plata, veți fi redirecționat automat în platforma securizată de plăți a GlobalPayments. Platforma securizată de plăți a GlobalPayments va putea fi utilizată în măsura în care sunteți de acord cu termenii și condițiile GlobalPayments, disponibile pe platforma securizată de plăți GlobalPayments. Informațiile privind datele titularului, respectiv cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate pe serverele Omniasig

În cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele cardului introduse sunt transmise din pagina de plată a prestatorului de servicii de plată direct în sistemele Visa sau MasterCard.

Societatea OMNIASIG NU este răspunzătoare pentru:

 • daunele directe sau indirecte, cauzate Utilizatorului de nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a serviciului de plăți furnizat de Global Payments;
 • eventuale erori / inexactități ale informațiilor din platforma de plata online, datorate  unor cauze ce nu îi pot fi imputate Omniasig;
 • pentru erori sau informații cu privire la identitatea asiguratului/titularului poliței de asigurare sau cuantumul primelor de asigurare, în cazul plăților efectuate în numele titularului poliței de asigurare.

 

4.4 Confirmarea privind încheierea contractului 

OMNIASIG confirmă încheierea contractului de asigurare după efectuarea plății, prin afișarea poliței de asigurare în ecranul smartphone-ului/tabletei, iar ulterior toate documentele poliței de asigurare, documentul de informare precontractuală (PID), oferta, contractul de asigurare și condițiile de asigurare vor fi trimise pe mail clientului.

Polița de asigurare devine activă după achitarea primei și contabilizarea plății în contul OMNIASIG. Polițele se păstrează în aplicația OMNIASIG în contul utilizatorului („Contul Meu”) în fereastra „Polițele mele” și sunt accesibile Utilizatorului după logarea la această aplicație. Acestea sunt documente electronice salvate în format PDF. 

Polițele de asigurare sunt accesibile Asiguratului în versiunea electronică/PDF.

 

5. Renunțarea Contractantului/Asiguratului la contractul de asigurare 

Polița PAD are un conținut prestabilit și obligatoriu, aceasta fiind reglementată prin Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor și Norma ASF nr. 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor. Cauzele de încetare a polițelor PAD, stabilite în mod limitativ în lege, sunt: ajungerea la termen și cazul în care construcția asigurată își pierde integral destinația de locuință sau bunul piere. 

În cazul contractelor facultative încheiate la distanță (prin mijloace on-line), Contractantul/Asiguratul are posibilitatea ca în termen de 14 zile de la încheierea contractelor de asigurare facultative, să solicite încetarea acestora, fără a fi necesară invocarea unui motiv, în condițiile în care nu s-au produs riscuri asigurate. În această situație, Asigurătorul va returna integral Asiguratului/Contractantului prima achitată, în baza cererii scrise de renunțare la poliță. 

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., București, Aleea Alexandru nr. 51, Sector 1 sau la Call Center: 0219669  

6. Sesizări, Petiții / Reclamații

 

6.1 Sesizări referitoare la funcționarea aplicației

Sesizările referitoare la funcționarea aplicației se trimit la adresa de email mobileapp@omniasig.ro

 

6.2 Petiții/reclamații referitoare la activitatea Omniasig (produsele/serviciile/personalul companiei)

Orice persoană fizică sau  juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale se poate adresa societății pentru primirea de lămuriri suplimentare, reanalizarea situației create și soluționarea amiabilă a diferendumului semnalat.

Pentru soluționarea pe cale amiabilă a situațiilor de acest gen, puteți apela la transmiterea unei petiții, utilizând una dintre următoarele modalități:

• prin intermediul aplicației, accesând secțiunea „Petiții”;

• depunerea la sediul societății (sediul central, sediile sucursalelor, agențiilor, punctelor de lucru OMNIASIG) a petiției scrise; 

• prin e-mail, la adresa reclamații@omniasig.ro;

• prin serviciul poștal/ curier, la adresa sediului central: Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, București;

• prin intermediul site-ului societății www.omniasig.ro - modulul OMNIASISTENȚĂ.

Toate petițiile sunt înregistrate în registrul unic de petiții indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poșta electronică (e-mail), prin sistemul on-line (modulul Omniasistență). Pentru petițiile primite prin una din modalitățile mai sus-menționate, OMNIASIG va transmite un răspuns oficial la adresa indicată de către petent (prin e-mail sau prin Poșta Română/curier).

Termenul de soluționare a petiției este de maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării primirii acesteia, conform prevederilor Normei ASF nr. 18/2017 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare şi brokerilor de asigurare.

 

6.3 Reclamații cu privire la plata online

Pentru informații în legătură cu plățile efectuate prin intermediul platformei de plăți online a Omniasig, datele de contact sunt: dto@omniasig.ro Solicitările depuse corespunzător trebuie să conțină cel puțin următoarele date: informații privind identificarea Utilizatorului: numele și prenumele acestuia, adresa de e-mail, adresa de corespondență precum și descrierea problemei la care se referă solicitarea.

Privind rezultatul analizei reclamației, Omniasig înștiințează petentul prin intermediul poștei electronice pe adresa de e-mail oferită de Utilizator. Solicitările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile de la data primirii acestora de către Omniasig.

 

7. Limba 

Limba întrebuințată în relațiile dintre Utilizator și Asigurător este limba română.

 

8. Protecția datelor personale 

OMNIASIG, în calitate de operator de date cu caracter personal,  conform  obiectului său de activitate, prelucrează date cu caracter personal, ca parte componentă și indispensabilă realizării activității pentru care a fost autorizată, protejează în egală măsură datele personale aparținând tuturor clienților săi, potențialilor săi clienți și colaboratorilor săi, cu responsabilitate și respectarea legii, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru confidențialitatea și securitatea acestor date.  

Din perspectiva prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a cărui aplicabilitate a început în data de 25 mai 2018, prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate.

Detaliile cu privire la tipurile de date cu caracter personal, scopurile prelucrării, temeiurile juridice, destinatarii datelor, transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene, perioada de păstrare, drepturile persoanei vizate și modalitățile de exercitare a acestora sunt menționate în documentul “Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“ pus la dispoziția utilizatorilor în procesul de creare cont utilizator, pasul imediat următor după introducerea numărului de telefon. 

Solicitările legate de orice aspecte privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal se pot transmite utilizând una din următoarele modalități:

De asemenea, politica de protecție a datelor cu caracter personal și politica în domeniul securității informațiilor pot fi accesate pe pagina web a companiei www.omniasig.ro – secțiunea “Protecția Datelor“ și “Securitatea datelor“.

9. Dreptul de autor și materialele incluse în cadrul aplicației

Dreptul de autor pentru aplicația mobilă OMNIASIG, informațiile și materialele incluse în aceasta (denumiri/logo) precum și sistemele acesteia sunt proprietatea OMNIASIG. Folosirea aplicației OMNIASIG, a informațiilor și/sau o parte a acestora de către terțe persoane necesită acordul prealabil al OMNIASIG

Copierea/distribuirea prin orice metode a materialelor din aplicație nu transferă către persoana în cauză licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor din aplicație.

Informațiile și părți ale informațiilor incluse pe aceste pagini sunt supuse modificărilor. OMNIASIG își rezervă dreptul de a edita informațiile sau părți ale informațiilor incluse pe aceste pagini fără înștiințarea în prealabil. 

Utilizatorul este de acord să folosească aplicația numai în scopuri legale. Utilizatorul se obligă că:  

a) nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestei aplicații;

b) nu va desfășura și nu va permite desfășurarea activității de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "negarea serviciului". Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în instanță, civil și penal.

 

10. Modificările documentului Termeni și Condiții 

Prezentul document este obligatoriu din data de 09.03.2021. “Termenii și Condițiile”, cât și modificările acestuia sunt accesibile Utilizatorului prin accesarea aplicației, secțiunea ”Termeni și Condiții”

OMNIASIG are dreptul la modificarea unilaterală a prevederilor “Termeni și Condiții”. Modificările intră în vigoare din momentul punerii la dispoziție a textului actualizat în cadrul aplicației mobile, împreună cu marcarea numerică a următoarei versiuni a documentului. Folosirea de către Utilizatori a aplicației după introducerea acestor schimbări este echivalentă cu exprimarea acceptului de către aceștia precum și înțelegerea acestora. 

În cazul discrepanțelor dintre Termeni și Condiții și condițiile generale de asigurare, vor prevala condițiile generale de asigurare, cu respectarea prevederilor referitoare la încheiere și dreptul de a renunța la contract.

 

11. DISPOZIȚII FINALE

Forță Majoră - OMNIASIG nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în acești termeni și condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului sau a altor autorități competente pentru care OMNIASIG nu este responsabilă.

Jurisdicție - Această aplicație este controlată de către OMNIASIG. Prin accesarea acestei aplicații, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de aceasta sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legislația din România și se va supune jurisdicției exclusive a instanțelor din România. Această aplicație poate fi accesată de oriunde în România și din afara teritoriului României. OMNIASIG nu oferă nici o garanție a incidenței legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Clientul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.