Termeni şi condiţii – Plata online cu cardul a primelor de asigurare

Informaţiile cuprinse şi prezentate pe această aplicaţie sunt furnizate de OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. (OMNIASIG VIG SA), societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 51, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10454/2001, cod unic de înregistrare 14360018, autorizată de A.S.F., număr de înregistrare în Registrul Asigurătorilor RA-047/10.04.2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756 cont IBAN RO 17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Lipscani, înscrisă în Registrul de Evidenţa a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP sub nr. 1641.

Folosirea platformei de plăţi online cu cardul prin intermediul GlobalPayments, implică acceptarea acestor Termeni şi Condiţii.

OMNIASIG VIG SA îşi rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga şi de a retrage în parte sau în întregime Termenii şi Condiţiile, iar folosirea de către Utilizatori a platformei după introducerea acestor schimbări este echivalentă cu exprimarea acceptului de către aceştia, Utilizatorii având acces la varianta actualizată a Termenilor şi Condiţiilor din momentul actualizării lor.

Plata online a primelor de asigurare

Prin intermediul acestei platforme puteți plăti primele de asigurare utilizând un card bancar (de debit sau de credit) emis sub sigla Visa sau MasterCard. OMNIASIG nu percepe comision pentru efectuarea de plăţi online.

Pentru a realiza cu succes o plată, trebuie să completați următoarele date obligatorii:

 • Seria şi numărul poliţei sau IBAN–ul înscris pe poliţă, pentru poliţă pentru care doriţi să efectuaţi plata.
 • Suma de plată: trebuie să introduceți suma în moneda poliţei, conform termenelor de plată înscrise pe poliţa de asigurare.
 • Monedă în care doriţi să efectuaţi plata, în cazul poliţelor cu primele de asigurare stabilite în valută.

Plata primelor de asigurare/ ratelor de primă se poate efectua:

 • În moneda poliţei, în lei sau valuta poliţei. Valutele acceptate sunt: EUR, USD.
 • Pentru poliţa emisă în valută, aceasta se poate plăti şi în lei, la cursul BNR din data efectuării plăţii de către client;

În situația în care NU sunteți titularul poliţei de asigurare și doriți să efectuați o plată în contul unui asigurat OMNIASIG utilizând datele menţionate mai sus, prin acceptarea acestor termeni și condiții, în funcție de situația în care vă aflați:

 1. declarați că ați obținut toate aprobările și împuternicirile necesare efectuării plății în numele și pe seama asiguratului OMNIASIG VIG, precum și că ați intrat în posesia datelor în mod legal, după caz;
 2. declarați că ați obținut în mod legal datele și că doriți să realizați o plată pentru o poliţă OMNIASIG VIG, în conformitate cu prevederile art. 1472 Cod civil conform cărora „Plata poate să fie făcută de orice persoană, chiar dacă este un terţ în raport cu acea obligaţie.”

În cazul în care contul asociat cardului este în altă monedă decât cea în care este exprimată suma de plată, conversia în moneda sumei de plată se va efectua la cursul băncii emitente a cardului şi diferenţele de curs vor fi suportate de utilizator.

După introducerea şi validarea datelor privind poliţa, suma de plată şi moneda în care se va efectua plata, veţi fi redirecţionat automat în platformă securizată de plăţi a GlobalPayments. Platforma securizată de plăți a GlobalPayments va putea fi utilizată în măsura în care sunteți de acord cu termenii și condițiile GlobalPayments, disponibili pe platforma securizată de plăți GlobalPayments. Informațiile privind datele titularului, respectiv cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate pe serverele OMNIASIG VIG SA. În cazul sistemului 3D Secure pentru plată cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastră sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard. După efectuarea plăţii, clientul poate descărca în format PDF dovada plăţii.

Drepturi de autor

Dreptul de autor pentru informaţiile şi materialele incluse în cadrul aplicaţiei, denumiri/logo, dacă este cazul, sunt proprietatea OMNIASIG VIG.

Copierea/distribuirea prin orice metode a materialelor din aplicaţie nu transferă către persoana în cauză licenţa programelor de software sau drepturile asupra materialelor din aplicaţie.

Utilizatorul este de acord să folosească aplicaţia numai în scopuri legale. Utilizatorul se obligă ca:

 1. nu va copia, modifica, distribui, transmite, afişa, publică, reproduce, acorda licenţe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestei aplicaţii;
 2. nu va desfăşura şi nu va permite desfăşurarea activităţii de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "negarea serviciului". Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau reţelelor pot fi acţionaţi în instanţă, civil şi penal.

Reclamații

Pentru informaţii în legătură cu plăţile efectuate prin intermediul platformei de plăţi online a OMNIASIG VIG SA, datele de contact sunt: dto@omniasig.ro. Solicitările depuse corespunzător trebuie să conţină cel puţin următoarele date: informaţii privind identificarea Utilizatorului: numele şi prenumele acestuia, adresa de e-mail, adresa de corespondenţă precum şi descrierea problemei la care se referă solicitarea.

Privind rezultatul analizei reclamaţiei, OMNIASIG VIG SA înştiinţează petentul prin intermediul poştei electronice pe adresa de e-mail oferită de Utilizator. Solicitările vor fi analizate şi vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile de la data primirii acestora de către OMNIASIG VIG SA.

Protecția datelor personale

OMNIASIG VIG, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform obiectului sau de activitate, prelucrează date cu caracter personal, ca parte componentă şi indispensabilă realizării activităţii pentru care a fost autorizată, protejează în egală măsură datele personale aparţinând tuturor potenţialilor săi clienţi, cu responsabilitate şi respectarea legii clienţilor săi, colaboratorilor săi, implementând măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru confidenţialitatea şi securitatea acestor date.

Din perspectiva prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a cărui aplicabilitate a început în data de 25 mai 2018, prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor vizate.

Detaliile cu privire la tipurile de date cu caracter personal, scopurile prelucrării, temeiurile juridice, destinatarii datelor, transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene, perioada de păstrare, drepturile persoanei vizate şi modalităţile de exercitare ale acestora sunt menţionate în documentul “Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“ pus la dispoziţia utilizatorilor în cadrul Platformei.

OMNIASIG asigură Utilizatorilor posibilitatea actualizării datelor personale ale acestora precum şi formularea eventualelor obiecţii cu privire la prelucrarea datelor personale (excluzând datele necesare încheierii şi realizării contractului) prin intermediul aplicaţiei accesând formularele aflate în aplicaţie/site OMNIASIG sau sub formă scrisă prin trimiterea informaţiilor la adresa sediului OMNIASIG.

Puteți transmite solicitări legate de orice aspecte privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal pe adresa dedicată (dpo@omniasig.ro) sau folosind orice alte modalități de contact utilizate în relația cu clienții, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, conform celor precizate pe pagină web a companiei www.omniasig.ro – secțiunea Protecția Datelor, urmând să primiţi răspunsul nostru conform prevederilor legale.

De asemenea, politica de protecție a datelor cu caracter personal și politica în domeniul securității informațiilor sunt la dispoziția dvs. pe pagină web a companiei www.omniasig.ro – secțiunea ”Protecția Datelor“ și “Securitatea datelor“.

Răspundere

OMNIASIG VIG nu poate fi făcut răspunzător pentru:

 • daunele directe sau indirecte, cauzate Utilizatorului de nefuncţionarea sau funcţionarea necorespunzătoare a serviciului;
 • eventuale erori / inexactităţi a informaţiilor din platforma de plată online, datorate unor cauze ce nu îi pot fi imputate acesteia.
 • în cazul plăţilor în numele Asiguratului-titular al poliţei de asigurare, pentru erori sau informaţii cu privire la Asigurat sau cuantumul primelor de asigurare, care sunt obligaţii ale Asiguratului.

Utilizatorul va răspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, prevăzute sau neprevăzute la utilizarea acestei platforme, aduse OMNIASIG VIG din cauza intenţiei, neglijenţei sau imprudenţei Utilizatorului, folosirii frauduloase a Platformei, nerespectării Termenilor şi Condiţiilor prezente sau a săvârşirii altor fapte ilicite.

Dispoziții finale

Limba întrebuinţată în relaţiile dintre Utilizator şi Asigurator este limba română.

Forţă Majoră – OMNIASIG VIG nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în aceşti termeni şi condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea guvernului sau a altor autorităţi competente pentru care OMNIASIG VIG nu este responsabilă.

Jurisdicţie – Această aplicaţie este controlată de către OMNIASIG VIG . Prin accesarea acestei aplicaţii, Utilizatorul acceptă că acest contract şi orice dispută legată de acesta sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legislaţia din România şi se va supune jurisdicţiei exclusive a instanţelor din România. Această aplicaţie poate fi accesată de oriunde în România şi din afara teritoriului României. OMNIASIG VIG nu oferă nicio garanţie a incidenţei legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Clientul accesează acest site din afara României, o face pe riscul sau şi este singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.